Betingelser

FORRETNINGBETINGELSE

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver aftale vedr. levering af ydelser fra PM Design til kunden, herunder bl.a. udvikling, design, og produktion af Internet og grafiske løsninger.
Aftalens indgåelse
Aftalen mellem PM Design og kunden indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller kundens bekræftelse af arbejdet start, via e-mail-korrespondance.
Kunden forpligter sig til at videregive korrekte kontakt- og virksomhedsoplysninger. PM Design forpligter sig til at behandle alle kundens oplysninger fortroligt. PM Design forbeholder sig dog ret til at bruge visse kundeoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. PM Design er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, webhost ol. PM Design har tavshedspligt omkring Kundens interne anliggender. Det er Kundens ansvar at opsige eventuelle aftaler med anden udbyder, dog hjælper PM Design gerne med råd og vejledning.
Annullering af aftale
PM Design forbeholder sig retten til at opsige et samarbejdet med kunden og at annullere købsaftalen med kunden til enhver tid, såfremt der opstår forhold som PM Design finder urimelige eller strider imod PM Design retningslinjer for god etik og samarbejde.
Tilfredsheds garanti – annullering af samarbejdet.
Kunden kan vælge at afslutte samarbejdet med PM Design på ethvert tidspunkt, dog før kundens endelige godkendelse af produktet. Kunden vil herefter IKKE blive faktureret for arbejde udført af PM Design. Evt. webhotel, domænekøb og anden 3.part indkøb foretaget af PM Design, i forbindelse med kundens hjemmeside, vil blive faktureret til betaling kos kunden.
Misligholdelse
Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for PM Design efter dansk rets almindelige regler. Det er udelukkende kundens ansvar, at domænenavn samt indhold på hjemmesiden mv. ikke krænker ophavsret, tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig.
3. part software i form af tema, plugins ol. som PM Design har indkøbt eller indgået abonnement aftale med 3. part og som benyttes på kundens hjemmeside, må frit benyttes, tilrettes og administreres af kunden efter behov, blot 3. parts forskrifter for anvendelse af produktet overholdes. Ligeledes må 3.part software ikke videresælges, eller overdrages til anden part eller flyttes til anden hjemmeside, webhotel ell. I tilfælde af dette ikke overholdes, forholder PM Design sig ret til at fjerne denne 3. parts software fra kundens hjemmeside og kan holde kunden erstatnings pligtig over for
PM Design og evt. 3. part. rets anlæg
Ansvarsfraskrivelse
Når kunden har betalt fremsendte faktura på arbejde udført i forbindelse med levering af hjemmeside til kunden, har kunden selv råderet over hjemmesiden samt bærer det fulde ansvar for hjemmesiden og alt som måtte vedrørende hjemmesiden, herunder webhotel, domæne, plugins, CMS, osv.
PM Design kan redeligere (flytte) et domæne efter kunden ønske. I denne forbindelse, fraskriver PM Design sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende 3. part samarbejdspartnere som f.eks. webhotel/domæne samt eventuelle mailkonti. PM Design er ikke forpligtet til at yde support og bærer ikke ansvar i forbindelse med opståede problemer på 3. part samarbejdspartnere. PM Design kan ikke drages til ansvar for skade eller gene som PM Design’s produkter måtte forvolde Kundens systemer, Kundens kunder eller andre personer. Kunden kan ikke drage
PM Design ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det anskaffede produkt. PM Design kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser.
PM Design kan ikke drages til ansvar for dysfunktion og mangler ved tredjepartsprodukter, udviklet af 3. part men evt. leveret af PM Design . F.eks. Open Source systemer så som WordPress, plugins og ligende. 3. part produkter kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og PM Design kan ikke drages til ansvar for disse forhold.
Force Majeure
PM Design fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for PM Design kontrol, og som PM Design ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.
Priser & Betalingsbetingelser
Alle priser på hjemmeside er inkl. moms. Webhotel og domæner kan opkræves forud. Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdatoen. Hvis betaling ikke er modtaget fra kunden efter 14 dage fra påkravsdato, vil PM Design forbeholde sig ret til at lukke adgangen til hjemmeside, indtil hele det tilgodehavende beløb er betalt til PM Design.
Rettigheder
PM Design har købt rettigheder til temaer og plugins, disse elementer må derfor ikke videresælges, kopieres eller benyttes på andre hjemmesider m.v. I tilfælde af misbrug forholder PM Design sig ret til at fjerne denne 3. parts software fra kundens hjemmeside og evt. holde kunden erstatnings pligtig over for PM Design og evt. 3. part. rets anlæg. I tilfælde af tvivl, kontakt gerne PM Design eller 3. part for spørgsmål.
Vedr. ophavsret på designforslag, logo og grafik generelt.
Design og indhold må ikke kopieres eller efterlignes. Erfarer PM Design at ophavsretten på eget fremstillet materiale krænkes, enten ved brug af tilsendt designforslag, logo, grafik ell. eller dele af dette uden at have betalt eller uden skriftelig sammentykke fra PM Design, vil der blive opkrævet kompensation og i svære tilfælde, eller ved udeblivende betaling, meldt til en passende myndighed.
PM Design videregiver ikke kildefiler og dokumentation for det udviklede, medmindre det er aftalt og fremgår af kundeaftalen. Kunden kan gøre krav på kildefiler og dokumentation samt få alt indhold udleveret som vedrører kundens hjemmeside mod en kompensation svarende til 50% af hjemmesidens oprindelige købspris.
Fakturering
Fakturering/betaling vil normalt foregå, efter kundens hjemmeside er oppe at køre på kundens domæne og/eller når kunden har godkendt den færdige hjemmeside, med mindre andet er aftalt med kunden. PM Design forbeholder sig dog ret til at kræve delbetaling eller fuld betaling, før eller under forløbet efter aftale med kunden.
Webhotel og Domæne
PM Design kan oprette og forudbetale 12 måneders webhotel og domæne (eller flytte) for kunden i PM Design navn og senere overdraget i kundens navn eller kundens virksomhedsnavn. Et beløb på kr. 798,- kan evt. forlanges forudbetalt af kunden til dækning af denne udgift (Kunden vil stå som ejer af webhotel og domæne) Dette beløb kan ikke returneres, ifald kunden ønsker at afslutte samarbejdet med PM Design.
Kunden kan vælge at PM Design skal benytte et webhotel efter kundens valg. Dette webhotel skal tilbyde WordPress installation og være kompatibel med dette CMS system. Hvis kunden ønsker a PM Design skal oplægge den nye hjemmeside, ”ovenpå” den gamle lå og evt. overskrive/slette kundens eksisterende hjemmeside, kan
PM Design ikke tage ansvar for evt. genoprettelse af kundens gamle/eksisterende hjemmeside, herunder tab af data, e-mail konfiguration, indstillinger og andre tekniske problemer og nedbrud. Kunden har selv ansvar for at foretage sikkerhedsmæssige foranstaltninger (sikkerhedskopiering ol.)
PM Design forbeholder sig retten til at foretage ændringer, reparationer, opdateringer og lignende på kundens hjemmeside, for at sikre hjemmesidens sikkerhed, stabilitet eller funktionsdygtighed. Hjemmesiden kan være nede (driftstop) i kortere eller længere tid, mens arbejdet pågår. PM Design vil som regel varsle forud for for dette via e-mail ell. Kundens godkendelse af endelig produkt/hjemmeside
Endelig godkendelse foregår skriftligt via e-mail. Enten ved direkte beskæftigelse (f.eks. “Godkendt”, “JA” eller “OK”) eller kundens sammentykke ved aktivering af hjemmesiden på Internettet. Når denne godkendelse er modtaget, anses hjemmesiden for færdig og PM Design’s arbejde færdiggjort, med mindre andet skriftligt er aftalt. Alt arbejde/ændringer som ikke er foretaget af PM Design efter denne godkendelse, er på kundens eget ansvar og PM Design kan ikke holdes til ansvar for dette.
Overdragelse af hjemmeside til kunden
Hjemmesiden, Webhotel, evt. domæne, administrator koder m.m. overskrives først til kunden i kundens navn når kunden endeligt har betalt fakturaen for udført arbejde på det arbejde der er foretaget på kundens hjemmeside. I tilfælde af betaling for udført arbejde udebliver fra kunden, forholder PM Design sig retten til ikke at overgive administrator koder, eller webhotel m.m. før afregning er foretaget og i tilfælde at
PM Design ser det nødvendigt, kan nedlukke kundens hjemmeside, Webhotel m.v. indtil denne betaling er foretaget eller hvis den helt udebliver.
14 dages opstarts support
PM Design yder 14 dages gratis opstarts support til alle kunder, gældende fra den dag hjemmeside er online eller/og når kunden har godkendt den færdige hjemmeside. Den gratis support indbefatter hjælp og vejledning, som er afgørende for hjemmesides oprindelige funktion og formål. PM Design kan vælge selv at foretage ændringen eller løsningen på problemet direkte på kundens hjemmeside i samråd med kunden. Support og vejledning kan være i form af video, mail, illustrationer, eller anden dokumentation på dansk, eller i særlige tilfælde på engelsk. Kunden kan kontakte
PM Design via f.eks. e-mail, formular eller supportsag for specifikke problemer, information ell. spørgsmål. Det forudsættes at kunden kan benytte en computer, anvende almindelig teksteditor og evt. billedbehandlingsprogram på brugerniveau. Der ydes ikke gratis support på generel brug af WordPress eller 3. parts software som ikke er afgørende for hjemmesidens oprindelige funktion eller formål. Hvis kunden ønsker support ud over dette eller hvis skal foretage større ændringer på f.eks. design/indhold på hjemmesiden, afregnes dette via Service klippekort eller faktura. Kunden vil altid blive informeret herom før dette arbejde udføres.
Vejledning til brug af hjemmeside
PM Design tilbyder gratis vejledning i brug af hjemmesiden, for kunder som ønsker selv at vedligeholde hjemmesiden fremover. Denne vejledning kan være i form af video og/eller illustrerende dokumenter som illustrerer hvorledes specifikke elementer/plugins kan benyttes og/eller ændres på brugerniveau, som er afgørende for hjemmesides oprindelige funktion og formål. Vejledningen omfatter ikke mere avancerede elementer som f.eks. opdateringer, system- og plugin indstillinger samt andre tekniske elementer over brugerniveau eller som ikke er afgørende for hjemmesides oprindelige funktion og formål. Det forudsættes at kunden kan benytte en computer, anvende almindelig teksteditor og evt. billedbehandlingsprogram på brugerniveau.. Hvis dette ikke er tilfældet, udfærdiger PM Design gerne special materiale tilrettet kundens behov, for kundens regning.
14 dages plugin og opdaterings garanti
Garantien er fungerende, fra den dag kundens hjemmeside offentligøres og er aktiv på Internettet og 14 dage frem. Hvis kunden i garanti perioden oplever at hjemmesiden er nede, mangler opdatering eller på anden måde ikke fungere optimalt, kan kunden henvende sig til PM Design, som er forpligtet til at udbedre problemet hurtigst muligt, uden omkostning for kunden. Hvis problemet ikke kan løses, forbeholder PM Design sig ret til at finde et erstatnings modul/element, som har tilnærmelensesvist samme funktion. Garantien bortfalder ifald kunden selv foretager ændringer eller tilføjelser i kontrolpanel i “backend”, på CMS syetemet, plugins, eller ændre elementer tilknytte hjemmesiden som potentielt kan gøre hjemmesiden eller elementer/plugins ustabile eller ikke fungerende. Dette gælder bl.a. opsætning, opdateringer, ændringer, indstillinger af plugins eller andre elementer opsat af PM Design. Ved garantiens bortfald, kan PM Design ikke blive lagt til ansvar for nedbrud ell. Evt. udbedring af skade/nedbrud, reparation eller anden form for pluginkonflikt, kan genoprettes for kundens regning.